Projekt EWA

Obchodné podmienky a GDPR

  • Používateľ aplikácie (ďalej "dotknutá osoba") týmto berie na vedomie, že má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila a je si vedomá svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

Týmto dávam súhlas pre prevádzkovateľa:

Názov: AXON PRO s.r.o.
Adresa: Černyševského 26, 851 01 Bratislava
IČO: 31387811
E-mail: dpo@axonpro.sk

Zoznam osobných údajov:

- Meno a priezvisko
- Telefónne číslo
- E-mail
- Rok narodenia
- Zvukové súbory

Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov

Práva dotknutej osoby:

- Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
- Právo na opravu osobných údajov
- Právo na vymazanie osobných údajov
- Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
- Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
- Právo na prenos svojich osobných údajov
- Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.